8AAA      
J.Kunderi 8a    Tallinn

DETAILPLANEERINGU hoonestusettepanek on krundi põhiosas madal, vabakujuline 3.korruseline maht, mis on ette nähtud kokku ehitada naaberkinnistu (Tartu mnt. 39) hoonestusega. Mainitud ala jääb ka vanalinna vaatekoridori alla.
Järgides Tartu mnt. äärset väljakujunenud frontaalset hoonestusviisi on hoonestuse mahukontsentratsioon suunatud mainitud tänava äärde. Tartu mnt. rekonstruktsiooniga rajatud haljastusest johtuvalt on ehitusjoont esimesel kahel korrusel võrreldes Tartu mnt. 39 kinnistuga nihutatud puudest sobivale kaugusele (5 m). Tartu mnt. selle külje välja kujunenud kõrguslikku ebaühtlust rõhutades on hoonestuskõrgus valitud eelnevatest kinnistutest (39 ja 43) suurem, pingestades linnaruumi enne ristmikku ja andes varakult märku teiselpool Liivalaia tänavat algavast City'st. Hoonestus on jagatud kaheks omavahel kõrguslikus nihkes mahuks, millede vaheline lõhe ilmestab sissesõitu kinnistule. Jalakäijatele vabastatud tsoon "üles nihutatud" kõrgema osa all avab ja väärtustab kompleksi peasissekäiku.
Tartu mnt.31 kinnistuga piirnevale alale on jäetud analoogselt Tartu mnt. vastasküljele lõhe hoonestusemahtudes, kuhu on ette nähtud ühise kõrghaljastusega (puud kinnistute piiril) haljasala. Haljasala ühendab naaberkinnistute hooviala visuaalselt planeeritava sisehooviga, tekitades ühe voolava avara õhkruumi. Sisehoovi väärtustab kompleksi teenindus- ja parklapääsu viimine kinnistu kirdenurka, jättes hoovialale vaid paraadpääsud ning avar ~800m2-ne kõrghaljastusega haljasala. 
Sisehoovi Kunderi tn. Poolse väljasõidutee kohale on ette nähtud kortermaja, mille fassaadid avanevad mõlemale halajasalale.
Parkimine on põhiosas lahendatud kahekorruselise maa-aluse parklana, sisse/väljasõidu võimalusega mõlemale tänavale. Külaliste ning teenindava transpordi jaoks on ette nähtud üksikud parkimiskohad hoovialal.

SULETUD BRUTOPIND        29180 m²
      maapealne / maa-alune        18880 m² / 10300 m²
KORTERITE ARV                   30

arhitektid:  A.Kirsima; H.Niineväli